کارشناس ارشد کارآفرینی

مسئول روابط عمومی موسسه

سه ساله عضو این خانواده است.

نوشتن دیدگاه