مدیر دپارتمان آموزش موسسه سرزمین قصه های کهن فکر میکنم سرنوشت هر کسی با چیزی گره خورده است...چیزهایی که از آن گریزی نیست. قصه هم مرا انتخاب کرد و...

موسس و مدیر عامل موسسه سرزمین قصه های کهن ،کارآفرین فرهنگی مدیر دفتر مشاوره کارآفرینی تاک - دانشجو دکتری فلسفه تعلیم وتربیت ارشد کارآفرینی فرهنگی من...