آموزش پیشرو واکنشی به سبک سنتی آموزش است. در واقع یک جنبش آموزشی است که ارزش یادگیری حقایق را با هزینه درک آنچه تدریس می شود ، ارزشیابی می کند. وقتی...

اصطلاح "آموزش پیشرو " نشان گر حرکتی است که در اواخر قرن نوزدهم در پاسخ به محدود بودن آموزش رسمی و سنتی زمان شروع شده است. هدف آموزش پیشرو ملاقات...

زندگی فرزند شما چگونه می تواند به وسیله ی آموزشهای مونته سوری تغییر کند؟ همه والدین امیدوارند که بهترین برنامه آموزشی را برای فرزندان خود پیدا کنند....