10 تا 12 سال

تاریخ

کد دورهعنوان دورهتاریخ شروعتاریخ پایانظرفیتمحلقیمت*
sghk-139فن بیان  جدیدمشخص نشدهمشخص نشده6 از 6مشخص نشده1,600,000 ریال
sghk-124قصه نمایش   جدیدمشخص نشدهمشخص نشده6 از 6مشخص نشده4,800,000 ریال
sghk-140قصه های شاهنامه  جدیدمشخص نشدهمشخص نشده6 از 6مشخص نشده1,600,000 ریال
sghk-125نویسندگی   جدیدمشخص نشدهمشخص نشده6 از 6مشخص نشده1,600,000 ریال
sghk-126کافه کتاب و گفتگو   جدیدمشخص نشدهمشخص نشده6 از 6مشخص نشده500,000 ریال
sghk-141گردشگری  جدیدمشخص نشدهمشخص نشده6 از 6مشخص نشده2,000,000 ریال
*شامل مالیات بر ارزش افزوده