2 تا 4 سال

تاریخ

کد دورهعنوان دورهتاریخ شروعتاریخ پایانظرفیتمحلقیمت*
sghk-103سفال  جدیدمشخص نشدهمشخص نشده6 از 6مشخص نشده1,400,000 ریال
sghk-106سوت سوتک(قصه ساز )  جدیدمشخص نشدهمشخص نشده6 از 6مشخص نشده1,400,000 ریال
sghk-104فلفلی (بازی و شادی )   جدیدمشخص نشدهمشخص نشده6 از 6مشخص نشده1,400,000 ریال
sghk-113قصه نمایش  جدیدمشخص نشدهمشخص نشده6 از 6مشخص نشده1,400,000 ریال
sghk-110مونته سوری با ابزار  جدیدمشخص نشدهمشخص نشده6 از 6مشخص نشده2,500,000 ریال
sghk-102نقاشی 4-3 سال  جدیدمشخص نشدهمشخص نشده6 از 6مشخص نشده1,400,000 ریال
sghk-109هوش حرکتی   جدیدمشخص نشدهمشخص نشده6 از 6مشخص نشده1,400,000 ریال
sghk-107هوش هیجانی  جدیدمشخص نشدهمشخص نشده6 از 6مشخص نشده1,400,000 ریال
sghk-105گردشگری  جدیدمشخص نشدهمشخص نشده6 از 6مشخص نشده2,000,000 ریال
sghk-101قصه گویی و نمایش خلاق  جدیدفروردين 23, 1399ارديبهشت 24, 13996 از 6مشخص نشده1,400,000 ریال
*شامل مالیات بر ارزش افزوده