4 تا 6 سال

تاریخ

کد دورهعنوان دورهتاریخ شروعتاریخ پایانظرفیتمحلقیمت*
sghk-129بازی های بیانی   جدیدمشخص نشدهمشخص نشده6 از 6مشخص نشده1,600,000 ریال
sghk-115سفال   جدیدمشخص نشدهمشخص نشده6 از 6مشخص نشده1,400,000 ریال
sghk-121قصه نمایش  جدیدمشخص نشدهمشخص نشده6 از 6مشخص نشده3,600,000 ریال
sghk-120قصه ها و آواها  جدیدمشخص نشدهمشخص نشده6 از 6مشخص نشده1,500,000 ریال
sghk-118قصه های شاهنامه   جدیدمشخص نشدهمشخص نشده6 از 6مشخص نشده1,600,000 ریال
sghk-128قصه های مبارک   جدیدمشخص نشدهمشخص نشده6 از 6مشخص نشده1,600,000 ریال
sghk-116قصه گویی و نمایش خلاق   جدیدمشخص نشدهمشخص نشده6 از 6مشخص نشده1,400,000 ریال
sghk-114نقاشی   جدیدمشخص نشدهمشخص نشده6 از 6مشخص نشده1,400,000 ریال
sghk-112هوش حرکتی  جدیدمشخص نشدهمشخص نشده6 از 6مشخص نشده1,400,000 ریال
sghk-117هوش هیجانی   جدیدمشخص نشدهمشخص نشده6 از 6مشخص نشده1,400,000 ریال
*شامل مالیات بر ارزش افزوده