com.example.vihan.story 128x128

اعتقاد سرزمین قصه های کهن این است که با قصه و فضای ایجاد شده توسط قصه می توان به نحو احسن به کودکان آموزش داد و برای همه ی افراد ساعاتی لذت بخش ایجاد کرد. قصه نه تنها می توانند برای سرگرمی و لذت استفاده شوند بلکه می توان از آنها در آموزش، درمان، تربیت، اوقات فراغت و ایجاد تعامل مناسب اجتماعی و فرهنگ گفتگو استفاده کرد. قصه های اپلیکیشن در گام اول برای کودکان جهت آشنایی با قصه های ناب فارسی و کتابهای مناسب ترجمه شده و در گام های بعدی نوجوانان، بزرگسالان و سالمندان را نیز در نظر گرفت.