کارشناس ارشد روانشناسی از سال ۹۵ همکاریش رو با موسسه شروع کرده؛ عاشق بچه ها و دنیای شیرینشونه.

 

رزومه

نوشتن دیدگاه