کارشناس ارشد کارآفرینی

مدیر داخلی موسسه

 

رزومه

 

نوشتن دیدگاه