از تاسیس موسسه به عنوان مربی الفباورزی و آواورزی و قصه گویی مشغول بکار شده. الان نزدیک به 5 ساله که عضو خانواده سرزمین قصه های کهن هست.

نوشتن دیدگاه