• از قدیمی های سرزمین قصه های کهنه.
  • مسئولیت پذیر و وجدان کاری از خصوصیاتش بارزشه هست .
  • دستی هم در هنر داره و هر برنامه ای دستش باشه خیالمون راحته که به بهترین نحو انجامش می ده.
نوشتن دیدگاه