مدیر دپارتمان قصه فکر میکنم سرنوشت هر کسی با چیزی گره خورده است... چیزهایی که از آن گریزی نیست . قصه هم مرا انتخاب کرد و خواست که قصه بگویم .. پس...

بنیانگذار و مدیرعامل من، ایرانی می خواهم که آوازه اش در دنیا مردمانش باشند. مردمانی شاد، پر امید و توانمند که همواره به افق های بلند می نگرند و خلاق...