کودکم خودت باش بازی کن و لذت ببر زندگی کن شاد بر صحنه ی کوچکی که خود فرمانروای آن هستی بیافرین و از این آفرینش سرمست شو... کودکی سرگرم بازی با عروسک...

در این مقاله به ذکر تفاوت های آموزش مونته سوری و آموزش های به روش معمول و سنتی می پردازیم: روش سنتی : روش مونته سوری : 1. فضایی مناسب برای سخنرانی...

آموزش پیشرو واکنشی به سبک سنتی آموزش است. در واقع یک جنبش آموزشی است که ارزش یادگیری حقایق را با هزینه درک آنچه تدریس می شود ، ارزشیابی می کند. وقتی...

اصطلاح "آموزش پیشرو " نشان گر حرکتی است که در اواخر قرن نوزدهم در پاسخ به محدود بودن آموزش رسمی و سنتی زمان شروع شده است. هدف آموزش پیشرو ملاقات...

زندگی فرزند شما چگونه می تواند به وسیله ی آموزشهای مونته سوری تغییر کند؟ همه والدین امیدوارند که بهترین برنامه آموزشی را برای فرزندان خود پیدا کنند....