اصطلاح "آموزش پیشرو " نشان گر حرکتی است که در اواخر قرن نوزدهم در پاسخ به محدود بودن آموزش رسمی و سنتی زمان شروع شده است. هدف آموزش پیشرو ملاقات دانش آموز به عنوان یک فرد است و می وخواهد او را هم از لحاظ فکری و هم از نظر هوش اجتماعی درگیر کند. هنرهای خلاقانه و دستی در برنامه درسی اهمیت پیدا کرده و کودکان به سمت یادگیری تجربی و تفکر مستقل و انتقادی ترغیب می شوند. آموزش پیشرو ، محیطهایی را ایجاد می کند که جامعه مدنی و دموکراسی در زندگی مدارس گنجانیده شده اند و نشان دهنده جامعه بزرگتر است. مربیان پیشرو ، به اهمیت تنوع ، چندفرهنگی ، هوش چندگانه ، یادگیری مشارکتی و و آنچه که به عنوان یک رویکرد "کودک محور" در تدریس شناخته می شود ، اشاره کردند. در محافل آموزش پیشرو ، آموزش به معنای اجتماع ، برابری و افتخار هر دانش آموز به عنوان یک فرد بود.

جان دیویی ، فیلسوف ، روانشناس ، اصلاح طلب آموزش و پرورش ، که پدر آموزش پیشرو در نظر گرفته می شود ، خاطرنشان کرد: رویکرد دقیق اقتدارگرایانه آموزش سنتی بیش از حد به ارائه دانش از پیش مقدمه مربوط بوده و به اندازه کافی روی تجربه های یادگیری واقعی دانش آموزان متمرکز نشده است. وی تصریح کرد: آموزش نیاز به طرحی دارد که در یک تئوری تجربه پایه گذاری شده است. او نه با آموزش سنتی و نه با آموزش پیشرو ، بلکه با درک چگونگی تجربه انسانها از آنچه انجام می دهند ، و اینکه چگونه این درک هنگام طراحی آموزش مؤثر ضروری است ، موافق است.
بیشتر برنامه های آموزش پیشرو دارای این خصوصیات هستند:

- تأکید بر یادگیری با انجام دادن- پروژه های دستی ، یادگیری تجربی
- برنامه درسی تلفیقی متمرکز بر واحدهای موضوعی
- ادغام کارآفرینی در آموزش
- تأکید جدی بر حل مسئله و تفکر انتقادی
- کار گروهی و پیشرفت مهارت های اجتماعی
- درک و عمل به عنوان اهداف یادگیری در تقابل با دانش غنی
- پروژه های یادگیری مشارکتی وتیمی
- آموزش برای مسئولیت اجتماعی و دموکراسی
- تحصیلات بسیار شخصی شده که اهداف شخصی هر فرد را به خود اختصاص می دهد
- ادغام پروژه های خدمات اجتماعی و یادگیری خدمات در برنامه درسی روزانه
- گزیده ای از مطالب موضوعی با تلاش برای درخواست مهارت های لازم در جامعه آینده
- تأکید زیاد بر کتب درسی به نفع منابع یادگیری متنوع
- تأکید بر یادگیری مادام العمر و مهارتهای اجتماعی
- ارزیابی با ارزش گذاری پروژه ها و تولیدات کودک
در مقالات بعدی به بررسی انواع روشهای آموزشی پیشرو خواهیم پرداخت .