نقاشی انگشتی یکی از بازیهای تخیلی است که در آن کودکان شکل ها و تصاویر بسیار ساده ای را با رنگ های مختلف و به وسیله ی انگشتان خود رسم می کنند و لذت فراوانی می برند.در عین حال به هماهنگی مغز و دست آنها کمک می کند و با تقویت مهارتهای حرکتی کودکان ،آنها را برای فعالیتهایی مانند پخش موسیقی یا نوشتن آماده می کند. این بازی برای کودکان زیر 6 سال کاربرد بیشتری دارد و آزادی عملی فراوانی که این نوع نقاشی به کودک می دهد با هیچ یک از انواع دیگر نقاشی قابل مقایسه نیست.

در اینجا چند ایده برای نقاشی انگشتی کودکان معرفی میکنیم.

نقاشی انگشتی جوجه

جوجه

 

نقاشی انگشتی عنکبوت

عنکبوت

 

نقاشی انگشتی خرگوش

خرگوش

 

نقاشی انگشتی ماهی

ماهی