برنامه قصه گویی توسط: حمزه خوشبخت (قصه گو و نویسنده) در میدان نقش جهان، جنب مسجد امام (گروه سنی 4 تا 99 سال) زمان: 2 مهر سانس اول: ساعت 16:30 سانس...