برنامه قصه گویی


توسط: حمزه خوشبخت (قصه گو و نویسنده)

در میدان نقش جهان، جنب مسجد امام
(گروه سنی 4 تا 99 سال)

زمان:

2 مهر
سانس اول: ساعت 16:30

سانس دوم: ساعت 18

لطفا زیرانداز و بطری به همراه داشه باشید.
ورود برای همه آزاد و رایگان است.