معرفی کتاب ۵ گام برای برنامه ریزی یک هفته ی پر بار
هک کردن تقویم

نوشته ی کالب دابلیو. موران

ترجمه فرحناز علیزاده

جهت تهیه کتاب می توانید با شماره ٣۶٢٨۴۴٠٨ تماس بگیرید یا در دایرکت پیام دهید.