مربی: فیروزه محمدی

گروه سنی 3 تا 4 سال و 4 تا 6 سال

یک شنبه ها ساعت 18 تا 19