دپارتمان قصه

تاریخ

کد دورهعنوان دورهمجموعهتاریخ شروعتاریخ پایانظرفیتحضوری/آنلاینروزساعتقیمت*
sghk-117هوش هیجانی (3 تا 4 سال)  جدید2 تا 4 سالآبان 8, 1400آذر 13, 14000 از 0حضوریسه شنبه ها16:002,500,000 ریال برای ثبت نام تماس بگیرید
sghk-101قصه گویی و نمایش خلاق (3 تا 4 سال)  جدید2 تا 4 سالآبان 28, 1400آذر 5, 14000 از 0حضورییکشنبه16:002,500,000 ریال برای ثبت نام تماس بگیرید
قصه گویی (3 تا 4 سال)  جدید2 تا 4 سالآبان 29, 1400دی 4, 14000 از 0حضوری در موسسهیک شنبه18 - 192,500,000 ریال برای ثبت نام تماس بگیرید
قصه گویی (4 تا 6 سال)  جدید4 تا 6 سالآبان 29, 1400دی 4, 14000 از 0حضوری در موسسهیک شنبه19 - 202,500,000 ریال برای ثبت نام تماس بگیرید
*شامل مالیات بر ارزش افزوده