دپارتمان قصه

تاریخ

کد دورهعنوان دورهمجموعهتاریخ شروعتاریخ پایانظرفیتحضوری/آنلاینروزساعتقیمت*
sghk-101قصه گویی و نمایش خلاق (3 تا 4 سال)  جدید2 تا 4 سالمشخص نشدهمشخص نشده5 از 5حضورییکشنبه16:001,800,000 ریال
قصه گویی و نمایش خلاق (3 تا 4 سال)  جدید2 تا 4 سالمشخص نشدهمشخص نشده5 از 5آنلاین یکشنبه16:001,800,000 ریال
sghk-117هوش هیجانی 3 تا 6 سال  جدید2 تا 4 سالمشخص نشدهمشخص نشده5 از 5حضوریسه شنبه16:001,800,000 ریال
هوش هیجانی 3 تا 6 سال  جدید4 تا 6 سال, 2 تا 4 سالمشخص نشدهمشخص نشده5 از 5آنلاینسه شنبه16:001,800,000 ریال
*شامل مالیات بر ارزش افزوده