دپارتمان موسیقی

تاریخ

کد دورهعنوان دورهمجموعهتاریخ شروعتاریخ پایانظرفیتحضوری/آنلاینروزساعتقیمت*
sghk-105ترانه متل،حرکت 2 تا3 سال  جدید2 تا 4 سالمشخص نشدهمشخص نشده3 از 3حضورییکشنبه11:001,800,000 ریال
sghk-147ترانه متل،حرکت 3 تا4سال  جدید2 تا 4 سالمشخص نشدهمشخص نشده3 از 3حضورییکشنبه10:001,800,000 ریال
*شامل مالیات بر ارزش افزوده