دپارتمان موسیقی

تاریخ

کد دورهعنوان دورهمجموعهتاریخ شروعتاریخ پایانظرفیتحضوری/آنلاینروزساعتقیمت*
موسیقی کودک (ترم 2)  جدید4 تا 6 سالدی 12, 1400فروردين 22, 14010 از 0حضوری در موسسهسه شنبه18 - 196,000,000 ریال برای ثبت نام تماس بگیرید
موسیقی کودک (ترم 1)  جدید4 تا 6 سالدی 13, 1400فروردين 23, 14010 از 0حضوری در موسسهسه شنبه19 تا 207,000,000 ریال برای ثبت نام تماس بگیرید
*شامل مالیات بر ارزش افزوده