14 تا 16 سال

تاریخ

کد دورهعنوان دورهمجموعهتاریخ شروعتاریخ پایانظرفیتحضوری/آنلاینروزساعتقیمت*
sghk-136قصه نمایش  جدیدمشخص نشدهمشخص نشده6 از 6مشخص نشده4,800,000 ریال
sghk-135قصه های شاهنامه  جدیدمشخص نشدهمشخص نشده6 از 6مشخص نشده1,600,000 ریال
sghk-137نویسندگی  جدیدمشخص نشدهمشخص نشده6 از 6مشخص نشده1,600,000 ریال
sghk-127کافه کتاب و گفتگو   جدیدمشخص نشدهمشخص نشده6 از 6مشخص نشده500,000 ریال
*شامل مالیات بر ارزش افزوده