دپارتمان بازی

تاریخ

کد دورهعنوان دورهمجموعهتاریخ شروعتاریخ پایانظرفیتحضوری/آنلاینروزساعتقیمت*
sghk-104بازی و شادی 2 تا 3 سال   جدید2 تا 4 سالآذر 2, 1400دی 7, 14000 از 0حضوری در موسسهسه شنبه17 تا 182,500,000 ریال برای ثبت نام تماس بگیرید
*شامل مالیات بر ارزش افزوده