دپارتمان بازی

تاریخ

کد دورهعنوان دورهمجموعهتاریخ شروعتاریخ پایانظرفیتحضوری/آنلاینروزساعتقیمت*
sghk-104بازی و شادی 2 تا 3 سال   جدید2 تا 4 سالمشخص نشدهمشخص نشده3 از 3حضوریسه شنبه18:001,800,000 ریال
sghk-110بازی و شادی3 تا 4 سال  جدید2 تا 4 سالمشخص نشدهمشخص نشده3 از 3حضوریسه شنبه17:001,800,000 ریال
sghk-133بازی مادر و کودک(8 ماهه تا 24 ماهه)  جدیدمشخص نشدهمشخص نشده2 از 2حضوریپنجشنبه11:001,200,000 ریال
*شامل مالیات بر ارزش افزوده