دپارتمان هنرهای تجسمی

ارتمان

تاریخ

کد دورهعنوان دورهمجموعهتاریخ شروعتاریخ پایانظرفیتحضوری/آنلاینروزساعتقیمت*
sghk-146سفال 3 تا 4 سال  جدید2 تا 4 سالمشخص نشدهمشخص نشده5 از 5حضوری سه شنبه18:001,800,000 ریال
سفال 4-3 سال  جدید2 تا 4 سالمشخص نشدهمشخص نشده5 از 5آنلاینسه شنبه18:001,800,000 ریال
sghk-103سفال(2 تا 3 سال)  جدید2 تا 4 سالمشخص نشدهمشخص نشده5 از 5حضوریسه شنبه17:001,800,000 ریال
سفال3-2 سال  جدید2 تا 4 سالمشخص نشدهمشخص نشده5 از 5آنلاینسه شنبه17:001,800,000 ریال
sghk-102نقاشی 3 تا 6 سال  جدید4 تا 6 سال, 2 تا 4 سالمشخص نشدهمشخص نشده5 از 5حضورییکشنبه16:001,800,000 ریال
نقاشی 3 تا 6 سال  جدید4 تا 6 سال, 2 تا 4 سالمشخص نشدهمشخص نشده5 از 5آنلاینیکشنبه16:001,800,000 ریال
*شامل مالیات بر ارزش افزوده