دپارتمان هنرهای تجسمی

ارتمان

تاریخ

کد دورهعنوان دورهمجموعهتاریخ شروعتاریخ پایانظرفیتحضوری/آنلاینروزساعتقیمت*
sghk-103سفال(2 تا 3 سال) (2)  جدید2 تا 4 سالمهر 5, 1400مشخص نشده0 از 0حضوری در پارکیک شنبه12:30 تا 13:302,500,000 ریال برای ثبت نام تماس بگیرید
sghk-103سفال(2 تا 3 سال)  جدید2 تا 4 سالمهر 9, 1400مشخص نشده0 از 0حضوری در موسسهسه شنبه16 تا 172,500,000 ریال برای ثبت نام تماس بگیرید
sghk-115سفال (4 تا 6 سال)  جدید4 تا 6 سالمهر 11, 1400مشخص نشده0 از 0حضوری در پارکیک شنبه11:30تا 10:302,500,000 ریال برای ثبت نام تماس بگیرید
sghk-142سفال (4 تا 6 سال)  جدید4 تا 6 سالمهر 11, 1400مشخص نشده0 از 0مشخص نشدهسه شنبه18 - 192,500,000 ریال برای ثبت نام تماس بگیرید
سفال 4-3 سال  جدید2 تا 4 سالمهر 19, 1400مشخص نشده0 از 0حضوری در پارکیک شنبه11:30 تا 12:302,500,000 ریال برای ثبت نام تماس بگیرید
*شامل مالیات بر ارزش افزوده

Archive

کد دورهعنوان دورهمجموعهتاریخ شروعتاریخ پایانظرفیتحضوری/آنلاینروزساعتقیمت*
sghk-146سفال 3 تا 4 سال  جدید2 تا 4 سالمهر 20, 1400مشخص نشده0 از 0حضوری در موسسهسه شنبه17-182,500,000 ریال
*شامل مالیات بر ارزش افزوده