دپارتمان آموزش های پیشرو

دپارتمان

تاریخ

کد دورهعنوان دورهمجموعهتاریخ شروعتاریخ پایانظرفیتحضوری/آنلاینروزساعتقیمت*
مهارت آموزی (3 تا 4 سال)  جدید2 تا 4 سالآبان 3, 1400آبان 20, 14000 از 0حضوری در پارکشنبه و چهارشنبه11 تا 122,500,000 ریال برای ثبت نام تماس بگیرید
کودک مستقل (3 تا 4 سال)  جدید2 تا 4 سالآبان 3, 1400آبان 22, 14000 از 0حضوری در موسسهیک شنبه و سه شنبه16 تا 172,500,000 ریال برای ثبت نام تماس بگیرید
*شامل مالیات بر ارزش افزوده