دپارتمان آموزش های پیشرو

دپارتمان

تاریخ

کد دورهعنوان دورهمجموعهتاریخ شروعتاریخ پایانظرفیتحضوری/آنلاینروزساعتقیمت*
sghk-145دوره مونته سوری آنلاین  جدید4 تا 6 سال, 2 تا 4 سالتیر 31, 1400مشخص نشده0 از 0مشخص نشده18,500,000 ریال ظرفیت تکمیل شده است
*شامل مالیات بر ارزش افزوده