2 تا 4 سال

تاریخ

کد دورهعنوان دورهمجموعهتاریخ شروعتاریخ پایانظرفیتحضوری/آنلاینروزساعتقیمت*
مهارت آموزی (3 تا 4 سال)  جدیددپارتمان آموزش های پیشروآبان 3, 1400آبان 20, 14000 از 0حضوری در پارکشنبه و چهارشنبه11 تا 122,500,000 ریال برای ثبت نام تماس بگیرید
کودک مستقل (3 تا 4 سال)  جدیددپارتمان آموزش های پیشروآبان 3, 1400آبان 22, 14000 از 0حضوری در موسسهیک شنبه و سه شنبه16 تا 172,500,000 ریال برای ثبت نام تماس بگیرید
sghk-117هوش هیجانی (3 تا 4 سال)  جدیددپارتمان قصهآبان 8, 1400آذر 13, 14000 از 0حضوریسه شنبه ها16:002,500,000 ریال برای ثبت نام تماس بگیرید
sghk-103سفال(2 تا 3 سال)  جدیددپارتمان هنرهای تجسمیآبان 24, 1400آذر 29, 14000 از 0حضوری در موسسهسه شنبه16 تا 172,500,000 ریال برای ثبت نام تماس بگیرید
sghk-101قصه گویی و نمایش خلاق (3 تا 4 سال)  جدیددپارتمان قصهآبان 28, 1400آذر 5, 14000 از 0حضورییکشنبه16:002,500,000 ریال برای ثبت نام تماس بگیرید
قصه گویی (3 تا 4 سال)  جدیددپارتمان قصهآبان 29, 1400دی 4, 14000 از 0حضوری در موسسهیک شنبه18 - 192,500,000 ریال برای ثبت نام تماس بگیرید
سفال 4-3 سال  جدیددپارتمان هنرهای تجسمیآبان 30, 1400دی 5, 14000 از 0حضوری در موسسهسه شنبه ها17 تا 182,500,000 ریال برای ثبت نام تماس بگیرید
sghk-104بازی و شادی 2 تا 3 سال   جدیددپارتمان بازیآذر 2, 1400دی 7, 14000 از 0حضوری در موسسهسه شنبه17 تا 182,500,000 ریال برای ثبت نام تماس بگیرید
*شامل مالیات بر ارزش افزوده

Archive

کد دورهعنوان دورهمجموعهتاریخ شروعتاریخ پایانظرفیتحضوری/آنلاینروزساعتقیمت*
sghk-107هوش هیجانی  جدیدمشخص نشدهمشخص نشده6 از 6مشخص نشده1,400,000 ریال
sghk-146سفال 3 تا 4 سال  جدیددپارتمان هنرهای تجسمیمهر 20, 1400مشخص نشده0 از 0حضوری در موسسهسه شنبه17-182,500,000 ریال
*شامل مالیات بر ارزش افزوده