2 تا 4 سال

تاریخ

کد دورهعنوان دورهمجموعهتاریخ شروعتاریخ پایانظرفیتحضوری/آنلاینروزساعتقیمت*
کودک مستقل (3 تا 4 سال)  جدیددپارتمان آموزش های پیشرومشخص نشدهمشخص نشده0 از 0حضوری در موسسهیک شنبه و سه شنبه16 تا 172,500,000 ریال برای ثبت نام تماس بگیرید
sghk-103سفال(2 تا 3 سال) (2)  جدیددپارتمان هنرهای تجسمیمهر 5, 1400مشخص نشده0 از 0حضوری در پارکیک شنبه12:30 تا 13:302,500,000 ریال برای ثبت نام تماس بگیرید
sghk-104بازی و شادی 2 تا 3 سال   جدیددپارتمان بازیمهر 9, 1400مشخص نشده0 از 0حضوریسه شنبه18:002,500,000 ریال برای ثبت نام تماس بگیرید
sghk-103سفال(2 تا 3 سال)  جدیددپارتمان هنرهای تجسمیمهر 9, 1400مشخص نشده0 از 0حضوری در موسسهسه شنبه16 تا 172,500,000 ریال برای ثبت نام تماس بگیرید
مهارت آموزی (2و نیم تا 4 سال)  جدیددپارتمان آموزش های پیشرومهر 10, 1400مشخص نشده0 از 0حضوری در پارکروزهای زوج11:30تا 12:302,500,000 ریال برای ثبت نام تماس بگیرید
قصه گویی (3 تا 4 سال)  جدیددپارتمان قصهمهر 11, 1400مشخص نشده0 از 0مشخص نشدهیک شنبه18 - 192,500,000 ریال برای ثبت نام تماس بگیرید
سفال 4-3 سال  جدیددپارتمان هنرهای تجسمیمهر 19, 1400مشخص نشده0 از 0حضوری در پارکیک شنبه11:30 تا 12:302,500,000 ریال برای ثبت نام تماس بگیرید
sghk-117هوش هیجانی (3 تا 4 سال)  جدیددپارتمان قصهآبان 8, 1400مشخص نشده0 از 0حضوریسه شنبه16:002,500,000 ریال برای ثبت نام تماس بگیرید
*شامل مالیات بر ارزش افزوده

Archive

کد دورهعنوان دورهمجموعهتاریخ شروعتاریخ پایانظرفیتحضوری/آنلاینروزساعتقیمت*
sghk-107هوش هیجانی  جدیدمشخص نشدهمشخص نشده6 از 6مشخص نشده1,400,000 ریال
sghk-146سفال 3 تا 4 سال  جدیددپارتمان هنرهای تجسمیمهر 20, 1400مشخص نشده0 از 0حضوری در موسسهسه شنبه17-182,500,000 ریال
*شامل مالیات بر ارزش افزوده