2 تا 4 سال

تاریخ

کد دورهعنوان دورهمجموعهتاریخ شروعتاریخ پایانظرفیتحضوری/آنلاینروزساعتقیمت*
sghk-104بازی و شادی 2 تا 3 سال   جدیددپارتمان بازیمشخص نشدهمشخص نشده3 از 3حضوریسه شنبه18:001,800,000 ریال
sghk-110بازی و شادی3 تا 4 سال  جدیددپارتمان بازیمشخص نشدهمشخص نشده3 از 3حضوریسه شنبه17:001,800,000 ریال
sghk-105ترانه متل،حرکت 2 تا3 سال  جدیددپارتمان موسیقیمشخص نشدهمشخص نشده3 از 3حضورییکشنبه11:001,800,000 ریال
sghk-147ترانه متل،حرکت 3 تا4سال  جدیددپارتمان موسیقیمشخص نشدهمشخص نشده3 از 3حضورییکشنبه10:001,800,000 ریال
sghk-146سفال 3 تا 4 سال  جدیددپارتمان هنرهای تجسمیمشخص نشدهمشخص نشده5 از 5حضوری سه شنبه18:001,800,000 ریال
سفال 4-3 سال  جدیددپارتمان هنرهای تجسمیمشخص نشدهمشخص نشده5 از 5آنلاینسه شنبه18:001,800,000 ریال
sghk-103سفال(2 تا 3 سال)  جدیددپارتمان هنرهای تجسمیمشخص نشدهمشخص نشده5 از 5حضوریسه شنبه17:001,800,000 ریال
سفال3-2 سال  جدیددپارتمان هنرهای تجسمیمشخص نشدهمشخص نشده5 از 5آنلاینسه شنبه17:001,800,000 ریال
sghk-101قصه گویی و نمایش خلاق (3 تا 4 سال)  جدیددپارتمان قصهمشخص نشدهمشخص نشده5 از 5حضورییکشنبه16:001,800,000 ریال
قصه گویی و نمایش خلاق (3 تا 4 سال)  جدیددپارتمان قصهمشخص نشدهمشخص نشده5 از 5آنلاین یکشنبه16:001,800,000 ریال
sghk-102نقاشی 3 تا 6 سال  جدید4 تا 6 سال, دپارتمان هنرهای تجسمیمشخص نشدهمشخص نشده5 از 5حضورییکشنبه16:001,800,000 ریال
نقاشی 3 تا 6 سال  جدیددپارتمان هنرهای تجسمی, 4 تا 6 سالمشخص نشدهمشخص نشده5 از 5آنلاینیکشنبه16:001,800,000 ریال
sghk-117هوش هیجانی 3 تا 6 سال  جدیددپارتمان قصهمشخص نشدهمشخص نشده5 از 5حضوریسه شنبه16:001,800,000 ریال
هوش هیجانی 3 تا 6 سال  جدیددپارتمان قصه, 4 تا 6 سالمشخص نشدهمشخص نشده5 از 5آنلاینسه شنبه16:001,800,000 ریال
sghk-145دوره مونته سوری آنلاین  جدید4 تا 6 سال, دپارتمان آموزش های پیشروآذر 10, 2020مشخص نشده5 از 5مشخص نشده18,500,000 ریال
*شامل مالیات بر ارزش افزوده

Archive

کد دورهعنوان دورهمجموعهتاریخ شروعتاریخ پایانظرفیتحضوری/آنلاینروزساعتقیمت*
sghk-107هوش هیجانی  جدیدمشخص نشدهمشخص نشده6 از 6مشخص نشده1,400,000 ریال
*شامل مالیات بر ارزش افزوده