4 تا 6 سال

تاریخ

کد دورهعنوان دورهمجموعهتاریخ شروعتاریخ پایانظرفیتحضوری/آنلاینروزساعتقیمت*
sghk-129بازی های بیانی   جدیدمشخص نشدهمشخص نشده6 از 6مشخص نشده1,600,000 ریال
sghk-115سفال   جدیدمشخص نشدهمشخص نشده6 از 6مشخص نشده1,400,000 ریال
sghk-121قصه نمایش  جدیدمشخص نشدهمشخص نشده6 از 6مشخص نشده3,600,000 ریال
sghk-120قصه ها و آواها  جدیدمشخص نشدهمشخص نشده6 از 6مشخص نشده1,500,000 ریال
sghk-118قصه های شاهنامه   جدیدمشخص نشدهمشخص نشده6 از 6مشخص نشده1,600,000 ریال
sghk-116قصه گویی و نمایش خلاق   جدیدمشخص نشدهمشخص نشده6 از 6مشخص نشده1,400,000 ریال
sghk-114نقاشی   جدیدمشخص نشدهمشخص نشده6 از 6مشخص نشده1,400,000 ریال
sghk-102نقاشی 3 تا 6 سال  جدید2 تا 4 سال, دپارتمان هنرهای تجسمیمشخص نشدهمشخص نشده5 از 5حضورییکشنبه16:001,800,000 ریال
نقاشی 3 تا 6 سال  جدیددپارتمان هنرهای تجسمی, 2 تا 4 سالمشخص نشدهمشخص نشده5 از 5آنلاینیکشنبه16:001,800,000 ریال
sghk-112هوش حرکتی  جدیدمشخص نشدهمشخص نشده6 از 6مشخص نشده1,400,000 ریال
هوش هیجانی 3 تا 6 سال  جدیددپارتمان قصه, 2 تا 4 سالمشخص نشدهمشخص نشده5 از 5آنلاینسه شنبه16:001,800,000 ریال
sghk-145دوره مونته سوری آنلاین  جدید2 تا 4 سال, دپارتمان آموزش های پیشروآذر 10, 2020مشخص نشده5 از 5مشخص نشده18,500,000 ریال
*شامل مالیات بر ارزش افزوده