4 تا 6 سال

تاریخ

کد دورهعنوان دورهمجموعهتاریخ شروعتاریخ پایانظرفیتحضوری/آنلاینروزساعتقیمت*
موسیقی کودک (ترم 1)  جدیددپارتمان موسیقیمهر 9, 1400مشخص نشده0 از 0مشخص نشدهسه شنبه18-196,000,000 ریال برای ثبت نام تماس بگیرید
موسیقی کودک (ترم 2)  جدیددپارتمان موسیقیمهر 9, 1400مشخص نشده0 از 0حضوری در موسسهسه شنبه19-207,000,000 ریال برای ثبت نام تماس بگیرید
قصه گویی (4 تا 6 سال)  جدیددپارتمان قصهمهر 10, 1400مشخص نشده0 از 0حضوری در موسسهیک شنبه19 - 202,500,000 ریال برای ثبت نام تماس بگیرید
sghk-115سفال (4 تا 6 سال)  جدیددپارتمان هنرهای تجسمیمهر 11, 1400مشخص نشده0 از 0حضوری در پارکیک شنبه11:30تا 10:302,500,000 ریال برای ثبت نام تماس بگیرید
sghk-142سفال (4 تا 6 سال)  جدیددپارتمان هنرهای تجسمیمهر 11, 1400مشخص نشده0 از 0مشخص نشدهسه شنبه18 - 192,500,000 ریال برای ثبت نام تماس بگیرید
*شامل مالیات بر ارزش افزوده