6 تا 8 سال

تاریخ

کد دورهعنوان دورهمجموعهتاریخ شروعتاریخ پایانظرفیتحضوری/آنلاینروزساعتقیمت*
sghk-131الفبا ورزی و روان خوانی   جدیدمشخص نشدهمشخص نشده6 از 6مشخص نشده1,600,000 ریال
sghk-130ریاضی اول و دوم با ابزار مونته سوری  جدیدمشخص نشدهمشخص نشده6 از 6مشخص نشده1,600,000 ریال
sghk-142سفال  جدیدمشخص نشدهمشخص نشده6 از 6مشخص نشده1,400,000 ریال
sghk-122قصه نمایش  جدیدمشخص نشدهمشخص نشده6 از 6مشخص نشده3,600,000 ریال
sghk-144قصه های شاهنامه  جدیدمشخص نشدهمشخص نشده6 از 6مشخص نشده1,600,000 ریال
sghk-123نقاشی   جدیدمشخص نشدهمشخص نشده6 از 6مشخص نشده1,400,000 ریال
*شامل مالیات بر ارزش افزوده