8 تا 10 سال

تاریخ

کد دورهعنوان دورهمجموعهتاریخ شروعتاریخ پایانظرفیتحضوری/آنلاینروزساعتقیمت*
sghk-139فن بیان  جدیدمشخص نشدهمشخص نشده6 از 6مشخص نشده1,600,000 ریال
sghk-124قصه نمایش  جدیدمشخص نشدهمشخص نشده6 از 6مشخص نشده4,800,000 ریال
sghk-140قصه های شاهنامه  جدیدمشخص نشدهمشخص نشده6 از 6مشخص نشده1,600,000 ریال
sghk-125نویسندگی   جدیدمشخص نشدهمشخص نشده6 از 6آنلاین1,600,000 ریال
sghk-126کافه کتاب و گفتگو   جدیدمشخص نشدهمشخص نشده6 از 6مشخص نشده500,000 ریال
*شامل مالیات بر ارزش افزوده