8 تا 24 ماهگی

تاریخ

کد دورهعنوان دورهمجموعهتاریخ شروعتاریخ پایانظرفیتحضوری/آنلاینروزساعتقیمت*
کلاس مادر و کودک  جدیدمشخص نشدهمشخص نشده0 از 0مشخص نشدهپنجشنبهساعت 11- 122,000,000 ریال ظرفیت تکمیل شده است
*شامل مالیات بر ارزش افزوده