بزرگسال

تاریخ

کد دورهعنوان دورهمجموعهتاریخ شروعتاریخ پایانظرفیتحضوری/آنلاینروزساعتقیمت*
sghk-131بازی درمانی  جدیدمشخص نشدهمشخص نشده6 از 6مشخص نشده1,200,000 ریال
sghk-134فن بیان  جدیدمشخص نشدهمشخص نشده6 از 6مشخص نشده2,000,000 ریال
sghk-132مشاوره خانواده  جدیدمشخص نشدهمشخص نشده0 از 0مشخص نشده1,200,000 ریال ظرفیت تکمیل شده است
*شامل مالیات بر ارزش افزوده